Главные новости сегодня

Тараз
Курс:
К сведению 29 сен, 15:50

Правовой статус и особенности общественных объединений

Право на свободу объединений представляет собой одно из важнейших и конституционных прав человека и гражданина, реализация которого отвечает интересам общества и находится под защитой государства 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Казахстан от 31 мая 1996 г. № 3 «Об общественных объединениях», общественными объединениями в Республике Казахстан признаются политические партии, профессиональные союзы и другие объединения граждан, созданные на добровольной основе для достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. Общественные объединения являются некоммерческими организациями и создаются по инициативе группы граждан Республики Казахстан не менее десяти человек.

В Республике Казахстан могут создаваться и действовать республиканские, региональные и местные общественные объединения.

К республиканским общественным объединениям относятся объединения, имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории более половины областей Республики Казахстан.
 
К региональным общественным объединениям относятся объединения, имеющие свои структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории менее половины областей Республики Казахстан.
 
К местным общественным объединениям относятся объединения, действующие в пределах одной области Республики Казахстан.

Государственная регистрация республиканских, региональных общественных объединений, структурных подразделений (филиалов и представительств) иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан.

Государственная регистрация местных общественных объединений, филиалов и представительств осуществляется территориальными органами юстиции.
Государственная регистрация и перерегистрация общественных объединений производится в порядке и сроки, предусмотренные законодательством о государственной регистрации юридических лиц.
 
Для регистрации общественного объединения в регистрирующий орган в двухмесячный срок со дня его образования подается заявление. 

К заявлению прилагаются: 
- устав, принятый на учредительном съезде (конференции, собрании);
- протокол учредительного съезда (конференции, собрания), принявшего устав, подписанный председателем и секретарем съезда (конференции, собрания); 
- список граждан-инициаторов общественного объединения с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН, места жительства, домашнего и служебного телефонов, личной подписи; 
- документ, подтверждающий место нахождения общественного объединения;
- квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию.

Прием учредительных документов общественного объединения и выдача документов осуществляются через филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

А. АБДРАСУЛОВА, департамент юстиции Жамбылской области

 

Қоғамдық бірлестіктердің құқықтық мәртебесі мен ерекшеліктері

Бірлесу бостандығына құқық адам мен азаматтың аса маңызды және конституциялық құқықтарының бірі болып табылады, оның іске асырылуы қоғам мүдделеріне сай келеді және мемлекеттің қорғауында болады.

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 мамырдағы № 3 «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Заңының 2-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында саяси партиялар, кәсіптік одақтар және азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшін ерікті негізде құрылған, заңдарға қайшы келмейтін басқа да бірлестіктері қоғамдық бірлестіктер деп танылады. Қоғамдық бірлестіктер коммерциялық емес ұйымдар болып табылады және Қазақстан Республикасы азаматтарының кемінде он адамнан тұратын тобының бастамасы бойынша құрылады.

Қазақстан Республикасында республикалық, аймақтық және жергілікті қоғамдық бірлестіктер құрылып, жұмыс істеуі мүмкін.

Қазақстан Республикасы облыстарының жартысынан астамының аумағында өздерінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) бар бірлестіктер республикалық қоғамдық бірлестіктерге жатады.

Қазақстан Республикасы облыстарының жартысынан азының аумағында өздерінің құрылымдық бөлімшелері (филиалдары мен өкілдіктері) бар бірлестіктер аймақтық қоғамдық бірлестіктерге жатады.

Жергілікті қоғамдық бірлестіктерге Қазақстан Республикасының бір облысы шегінде жұмыс істейтін бірлестіктер жатады.
 
Республикалық, аймақтық қоғамдық бірлестіктерді, шетелдік және халықаралық коммерциялық емес үкіметтік емес бірлестіктердің құрылымдық бөлімшелерін (филиалдары мен өкілдіктерін) мемлекеттік тіркеуді Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі жүзеге асырады.

Жергілікті қоғамдық бірлестіктерді, филиалдар мен өкілдіктерді мемлекеттік тіркеуді аумақтық әділет органдары жүзеге асырады.

Қоғамдық бірлестіктерді мемлекеттік тіркеу мен қайта тіркеу заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы заңдарда көзделген тәртіп пен мерзімдерде жүргізіледі.

Қоғамдық бірлестікті тіркеу үшін ол құрылған күннен бастап екі ай мерзім ішінде тіркеуші органға өтініш беріледі. 

Өтінішке:
- құрылтай съезінде (конференциясында, жиналысында) қабылданған Жарғы;
- съездің (конференцияның, жиналыстың) төрағасы мен хатшысы қол қойған Жарғыны қабылдаған құрылтай съезінің (конференциясының, жиналысының) хаттамасы; 
- тегін, атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда), ЖСН, тұрғылықты жерін, үй-жайын көрсете отырып, қоғамдық бірлестіктің бастамашы азаматтарының тізімі;
- қоғамдық бірлестіктің орналасқан жерін растайтын құжат; 
- мемлекеттік тіркеу үшін алымның бюджетке төленгенін растайтын түбіртек немесе өзге де құжат қоса тіркеледі.

Қоғамдық бірлестіктің құрылтай құжаттарын қабылдау және беру «Азаматтарға арналған үкімет «Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ филиал арқылы жүзеге асырылады.

Жамбыл облысы Әділет департаментінің бас маманы Абдрасулова А. Т.